Konkurs za master studije

REPUBLIKA SRBIJA

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U BEOGRADU

objavljuje

K O N K U R S

ZA UPIS OSME GENERACIJE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA - 2018/2019.

 USLOVI KONKURSA ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE:

Pravo upisa na master akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB).

Kandidat prilikom prijave prilaže:

Overenu fotokopiju diplome sa osnovnih akademskih studija;

Overenu fotokopiju uverenja o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija;

Prijavu na konkurs (uzima se na Studentskoj službi FIN-a);

Dokaz o uplati u iznosu od 6.000,00 dinara na račun troškova konkursa.

 KONKURSNI ROKOVI ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE:

Prijavljivanje kandidata je od 04. do 08. novembra 2018. godine. Preliminarna lista primljenih kandidata objaviće se 09. novembra do 14 časova, a konačna 10. novembra do 14 časova. Upis primljenih kandidata izvršiće se 12. i 13. novembra 2018. godine u periodu od 8h do 15h.

Kandidat prilikom upisa prilaže:

Dvije fotografije za indeks (3,5*4,5);

Fotokopiju lične karte;

Izvod iz matične knjige rođenih;

Uverenje o državljanstvu;

Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 30.000,00 dinara.

Školarina za master akademske studije iznosi 150.000,oo dinara.

Dekanat FIN-a u Beogradu

Sve druge informacije o konkursu i Fakultetu mogu se dobiti telefonom:  

+ 381 11 2622 428 ul. Gospodar Jevremova 11, Beograd

+ 381 20 391 630 ul. Generala Živkovića bb, Novi Pazar

+ 381 64 93 423 93    

 

Događaji

Svi događaji